Aanmelden

 
 

Aanmeldproblemen? Registreren

Nascholingsjaar 2009-2010

Het VSKO voorziet, als deel van haar opdracht, in nascholingen ten dienste van het Katholiek Onderwijs. Hiervoor worden zowel modules voorzien die gesubsidieerd zijn en dus aan absolute minimumprijzen beschikbaar worden gesteld als modules die niet gesubsidieerd zijn en waarbij de prijs wordt bepaald door de kosten.

U kunt inschrijven op een willekeurig aantal modules uit een willekeurig aantal projecten. Inschrijven gebeurt uitsluitend via de nascholingswebsite, gebruik makend van de gebruikersnaam en schoolcode voor nascholingen, die u per brief ontving.

U bereikt de nascholingswebsite op het webadres www.nascholing.be.

Voor de kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen de ICT-projecten (vooral voor het secundair onderwijs) en de andere initiatieven.

Algemeen

Een groot aantal initiatieven wordt gesubsidieerd vanuit het koepelkrediet (de zogenaamde koepelprojecten) of door de overheid (de zogenaamde prioritaire projecten). Elk van deze initiatieven wordt tegen een minimale bijdrage van de deelnemers aangeboden. Initiatieven die niet gesubsidieerd worden, biedt de DNI aan tegen kostprijs. Bij de projectbeschrijvingen duidt de DNI telkens de bijdrage in de kosten aan. Bij individugerichte nascholingen gaat het om een bedrag per deelnemer, bij teamgerichte nascholingen wordt een deelnameprijs per traject voor het hele team aangerekend. De betaling ervan gebeurt na ontvangst van een kostennota door overschrijving op de rekening van de vzw Nascholing en Internationalisering, of met opleidingscheques voor individugerichte nascholingen. (De vzw Nascholing is door de overheid erkend voor het gebruik van opleidingscheques!). De opleidingscheques worden tot een maand na de startdatum van het nascholingsproject aanvaard als betaling. Nadien kan enkel nog betaald worden via een overschrijving met gestructureerde mededeling.

ICT-nascholing

Elke ICT-module kost een aantal nascholingspunten. Dit aantal leest u af van de fiche die u per module kunt opvragen in de website door te klikken op de modulenaam. Principieel betaalt u het totaal aantal opgenomen nascholingspunten onder de vorm van de overheveling van uren-leraar of, indien overheveling niet haalbaar is, onder de vorm van een financiële bijdrage. Om dit ruime nascholingsaanbod te realiseren, is het absoluut noodzakelijk dat elke deelnemende school minstens 1 uur bijdraagt aan de urenbank van de nascholingen ICT. Alleen op die manier kan het VVKSO de gekwalificeerde lesgevers vrijstellen om deze lessenreeksen optimaal te verzorgen.

Een instelling die intekent op de nascholingen ICT van het VVKSO tijdens het schooljaar 2009-2010 betaalt principieel een basisbijdrage van 1 uur-leraar voor 50 nascholingspunten of € 540 voor 30 nascholingspunten. Bovenop deze basisbijdrage kunnen bijkomende punten met uren worden gekocht of afzonderlijk aan € 18 per nascholingspunt.

Om deel te nemen aan de nascholingen ICT van het VVKSO tijdens het schooljaar 2009-2010 moet u inschrijven vóór 22 juni 2009 en uw bijdrage uiterlijk op 12 september 2009 definitief vereffenen. Bij inschrijving op de website dient u daar meteen ook een betalingsengagement in te vullen waarin u verklaart hoe uw school de bijdrage – in uren en/of euro – zal regelen. U kunt voor de financiële bijdrage gebruik maken van opleidingscheques in de mate dat de overheid deze ter beschikking stelt.

In functie van de definitieve betaling ontvangt u eind augustus 2009 een uitnodiging met de concrete gegevens. Eens u de inschrijvingen heeft ingevoerd op de website, kunt u deze gegevens steeds aanvullen en wijzigen. Een inschrijving kan echter niet meer worden ingetrokken eens de lessen voor de betrokken module zijn gestart.

 1. Bijdrage onder de vorm van uren-leraar

  Met de basisbijdrage van 1 uur-leraar verwerft u 50 nascholingspunten. U kunt bijkomende punten bekomen pro rata van 50 punten voor 1 uur-leraar of pro rata van 18 EUR per nascholingspunt. Met deze nascholingspunten kunt u vrij leerkrachten inschrijven in eender welke module uit het aanbod van de nascholingen ICT. In principe stort elke deelnemende school minimaal 1 uur-leraar uit haar globaal lesurenpakket in de solidariteitspot van het VVKSO. De overheveling van uren moet in overeenstemming zijn met:

  • de afspraken in de scholengemeenschap,
  • ter onderhandeling worden voorgelegd aan het OCSG en
  • voor advies worden voorgelegd aan het medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap.

  Een school die geen bijkomende terbeschikkingstellingen dient uit te spreken in de categorie van het onderwijzend personeel, kan onbeperkt uren overhevelen, mits aan bovenstaande voorwaarden voldaan is. Een school die wel bijkomende terbeschikkingstellingen moet uitspreken in het onderwijzend personeel, mag toch uren overhevelen na akkoord van het OCSG. Indien dit niet toegepast kan worden, mag de school nog wel uren overhevelen naar een andere school van dezelfde scholengemeenschap, die dan op haar beurt de uren verder mag overhevelen (althans indien die laatste school geen bijkomende ter-beschikkingstellingen heeft). Bij gebruikmaking van deze tussenstap dient de school die als "doorgeef-luik" fungeert, er aandacht aan te schenken dat leerkrachten in overgehevelde uren enkel als tijdelijken kunnen worden aangesteld. Aangezien de uren bestemd voor godsdienst ook na overheveling enkel aangewend mogen worden voor godsdienst, is het aangewezen dat u geen uren uit het pakket voor godsdienst overmaakt.

 2. Bijdrage onder financiële vorm

  Indien overheveling van uren echt niet haalbaar is, kan een school toch deelnemen middels een financiële bijdrage. De basisbijdrage van 540 EUR levert u 30 nascholingspunten op. U kunt meer punten verwerven door 18 EUR per bijkomend nascholingspunt te storten. Met deze nascholingspunten kunt u vrij leerkrachten inschrijven in eender welke module uit het aanbod.

 3. Betalingsengagement
 4. U moet uw betalingsengagement bij inschrijving vóór 22 juni 2009 op de website invoeren en definitief vereffenen uiterlijk op 12 september 2009. U krijgt hiervoor begin september een afrekening voor de financiële bijdrage. Eind augustus bezorgen we u de nodige documenten voor de overheveling van uren-leraar. U kunt ook in het nascholingsjaar 2009-2010 voor de financiële bijdrage gebruik maken van opleidingscheques in de mate dat de overheid deze ter beschikking stelt.

 5. De inschrijvingsperiode

  Het is van groot belang dat de scholen de inschrijvingen plaatsen binnen de inschrijvingsperiode, dus ten laatste op 22 juni 2009. Einde juni 2009 legt het VVKSO de organisatie vast van de nascholingen ICT. Op basis daarvan worden de lesplaatsen en de lesgevers vastgelegd voor het schooljaar 2009-2010. De vrijgestelde lesgevers, eventueel hun huidige vervangers en hun scholen, wensen immers al in juni te weten hoe de situatie van de vrijstelling is per 1 september 2009. Aan de hand van de beschikbare middelen worden, ook einde juni 2009, de concrete lesdagen per module gepland. Inschrijven kan later alleen nog in de mate dat een nascholingsreeks niet is volzet. In de loop van het huidige schooljaar heeft dit tot enkele problemen geleid. Wij hebben immers diverse inschrijvingen niet aanvaard, omdat voor de gewenste sessie het maximum aantal deelnemers al bereikt was.

 6. Vraaggestuurde nascholing

  Wilt u een vak- en/of jaaroverstijgend project binnen uw school uitwerken? Wenst u een groep leerkrachten een duwtje in de rug te geven op het vlak van ICT-kennis? Heeft u andere specifieke wensen? Laat het de DNI weten. U kunt uw vraag in algemene of specifieke termen formuleren. Op basis hiervan en in de mate van het mogelijke zullen wij in onderling overleg een specifieke nascholingsmodule samenstellen die aan uw behoeften voldoet. Deze nascholing zal, indien de nodige infrastructuur aanwezig is, plaatsvinden bij u op de school, op vooraf af te spreken tijdstippen. De kostprijs wordt per vraag vastgelegd, maar volgens het standaardtarief worden er 25 nascholingspunten aangerekend voor een halvedagsessie aan 8 tot 16 deelnemers (deze aantallen zijn indicatief). Indien de sessie complexer is of meer voorbereidingstijd vergt, kan dit tarief in overleg met de aanvrager worden aangepast.

 7. Vraaggestuurde interventie

  VVKSO-medewerkers kunnen de ict-infrastuctuur of het netwerk van de school configureren of herstellen. Ook hier wordt de kostprijs per vraag vastgelegd, maar volgens het standaardtarief worden er 15 nascholingspunten aangerekend voor een halvedaginterventie van 1 persoon en 25 nascholingspunten voor een halvedaginterventie van 2 personen. Indien de interventie complexer is of meer voorbereidingstijd vergt, kan dit tarief in overleg met de aanvrager worden aangepast.